Среда, 23.09.2020, 13:11
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи » Мероприятия

Психологический тренинг«Біз кереметпіз!»

Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Біз сіздерді тағатсыздана күттік және сіздермен кездескеніміз үшін қуаныштымыз.

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия – одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию профессионального «выгорания». Это связано с тем, что труд педагога отличается высокой эмоциональной загруженностью: необходимость общаться в течение дня со всеми участниками образовательного процесса (дети, педагоги, родители, администрация), большая ответственность за жизнь, здоровье детей, а также за качество усвоенных ими знаний, умений и навыков, необходимость быть всегда «на высоте» (использовать новые приемы, технологии в работе, быть выдержанным и корректным, приятным во внешности и общении).

Мақсаты:Ұстаздардыңэмоционалдыкөңіл - күйлерінкөтеру, кәсібишеберліктерінарттыружәнетоптасыпжұмысістеудідамыту.

Тренинг ережесі:Тыңдай білу, Белсенді қатысу, Сөзді бөлмеу, Күлімсіреу, Сын айтпау,Уақытқа бағыну

 

1.Релаксация «Теңізгесаяхат»

Жайланыпотырыңыз, көзіңіздіжұмыңыз. Тереңдемалыңыз, денеңізді бос ұстаңыз, денеңіздіауырлап бара жатқандайжәне оны теңізтолқыныныңлебіұрыпжатқандайсезініңіз. Өзіңіздіжартастыңүстіндетұрмындепесептеңізжәнеалысқакөзжіберіңіз. Сіздіңалдыңыздакөгілдіртеңіз, ашықаспанжәнекүн. Теңізбірқалыптыдемалып,асаутолқындарыжағағасоғылып, қайтаданкейінқайтуда.Теңізтолқындарыныңшуынестіп, толқындарғақызығақарап, жағалаудағытеңіздіңтұздыауасынжұтыпсізтұрсыз. Өзбойыңыздыбасқанауыртпалықтанбірсәткеболсадаарылғандайсыз. Сіздіңрухыңызжайлылықсезіміне толы. Сізтөменгетүсіп, аяғыңыздышештіңіз, жалаңаяққұмныңқызуы мен жұмсақтығынсезінеотырыпжүгірудесіз. Мінесізсудыңжанынакелдіңіз, толқындарсіздіңаяғыңыздыжуыпжатыр, су жып-жылыәріжұп-жұмсақ. Сізқолдарыңызды бос тастап, басыңыздышалқайттыңыз. Күнсәулесі мен жеңілсамалсіздіңбетіңіздіөбуде, теңізтолқындарыныңтамшыларысіздіңденеңіздібаурапалғандай. Ерніңіздетеңіздіңтұздысуыныңкермекдәміжәнебақыткүлкісі. Сізөзіңіздікішкентай бала сияқтысезініп, жүгіргіңіз, секіргіңіз, су шашыпойнағыңыз, күлкіңізкеледі. Өзіңізге осы бірнеше минут ішінде не істегіңізкелсе, соныістеугерұқсатетіңіз. Сіздіңқайтатынуақытыңызболды. Мінесізтағы да жардыңбасындатұрсыз. Сіздемалыс пен бақытсыйлағанғажайыпәлемгеалғысыңыздыайтыңыз. Асықпайбұлорынменқоштасыңыз. Қандайғажаптабиғат, таза ауа, жұмсаққұм, жылы су! Ендікеңдемалып, ақырындеміміздішығарамыз.

Біздіңбасымызартықойлардантазарды. Бізөзімізгекүнібойғажетер

жігер, қуатжинадық, біздіңкөңілімізқуанышты. Біз осы өмірдегіең бай,

еңбайсалды, еңбілімді, еңкереметжандармыз!

Бір - бірімізгеқуаныштысезімменқараймыз. Бізқандайбақыттымыз! Қандайкереметпіз! Көздеріңіздіасықпайашыңыздар.

Тыңдағандарыңызғарахмет!

«Танысу, балалықшаққасаяхат» ойыны

Мақсаты: Топтажұмысжүргізуүшінжағымдыахуалорнату, қарым - қатынысатыңбелсендістилінжәнекерібайланыснемесеалутәсілдерінмеңгеру;

 

Психолог:Біздіңбарлығымыз да үнемітабысбиігіненкөрініпкереметболғымызкеледі. Бүгінгітренингтіңтақырыбы «Бізкереметпіз!» Осы сөздіңмағынасынашыпбір-екіауызсөзайтсаңыз! Мысалы : идеал, үлгілі, өтежақсы, тамаша т. б.

Қазақтілініңтүсіндірмесөздігінде «керемет» сөзінеанықтама бар: бұл «үздік, өтежақсы, ғажайып, тамаша» дегенмағынаныбереді. Жарайдыөтежақсы! Әрбіркүн – таңертеңненбасталады. Бізойнауғатиіспіз. Музыка қосылады.

Жұмысымыздыбастамасбұрынамандасып, танысыпалайық.Қазірбірсәткебалалықшағымызғасаяхатжасаймыз. Алдарыңыздаберілгенақпараққабіріншіөзесімдеріңізді ,екіншісіздердіжақынтуыстарыңыз бала кездеріңіздееркелетіпқалайатады, соныесімізгетүсіріпжазайық, үшіншіяпоналфавитібойыншасіздіңесіміңізқалайаталады, соныжазайық. Мысалы, меніңесімімГульмира, меніапамкішкентайкезімде «құлыным» депатаған, японшаЖи дота зукринки шика. Ойын ары қарайжалғасады. Қаншамаәдеміаттардыестідік, тамаша! Ендіорнымызғажайғасайық!

 

2. А начнем мы с игры «Комплимент».

 Предлагаю Вам встать в два круга: внутренний и внешний – разделимся на две группы. Поздороваемся друг с другом с помощью рукопожатием и объятием. Далее Внутренний круг говорит комплименты по очереди внешнему кругу. А внешний круг не забывает благодарить и мило улыбаться, принимать комплименты. А потом меняемся ролями.

- Настроение поднялось? Понравилось получать комплименты?

 • Что приятнее: принимать или дарить комплименты?

    3.Упражнение «Стиральная машина» 10 мин.

 • Цель: снятие эмоционального напряжения.
 • Инструкция: участники занятия выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу – это барабан стиральной машины.
 •      Одна пара разбивается, и один из них встает в начале шеренги — это «вещь», которую необходимо отмыть при чем вещь обращаясь к остальным участникам заказывает необходимый для себя режим стирки: “деликатная стирка”, “интенсивная стирка”, “сильное загрязнение”, “полоскание” и др., а другой в конце — это «сушилка». «Вещь» начинает медленно двигаться внутри шеренги, а все ее гладят, трогают, говорят ласковые слова и т. д., т. е. «моют». «Сушилка» принимает в свои объятия вымытую «вещь» и «сушит» ее, крепко-крепко обнимая. Затем «вещь» и «сушилка» меняются местами. Игра продолжается до тех пор, пока через «стиральную машину» не пройдет каждый участник игры.
 • Что вы чувствовали в процессе стирки?

4. Тест на профессиональное выгорание.

 • Вам предложены утверждения, с которыми Вы согласны (да), не согласны (нет), они верны в некоторых случаях (иногда).
 • - Меня тяготит педагогическая деятельность.
 • - У меня нет желания общаться после работы.
 • - У меня в группе есть "плохие" дети.
 • - Если есть настроение - проявлю соучастие и сочувствие к ребенку, если нет настроения - не считаю это необходимым.
 • - Желая упростить решение профессиональных задач, я могу упростить обязанности, требующие эмоциональных затрат.
 • Каждый ответ "да"- 3 очка, "иногда"-2 очка, "нет"- 1 очко.
 • Ключ:
 • 5-8 очков - Вы не подвержены синдрому эмоционального выгорания;
 • 9-12 очков - идет формирование профессиональных деформаций в виде эмоционального выгорания;
 • 13-15 очков - идет развитие синдрома эмоционального выгорания

5. «Сізқандайжұмысшысыз?» тесті

 • Тапсырма: суреттіжалғастырыпсалып, жылқығажағдайжасау
 • v Егерсізжылқының сырт келбетінебастыназараударсаңыз (тұяғын,жалын,жәнеқұйрығынсалсаңыз) ондасізеңбектенебілесіз, бірақжұмыстыбірарнадаістемейсіз. Бірақсізеңбекққорадамсыз.
 • v Егерсізжылқының бет әлпетінебастыназардыаударсаңыз (көзін,тұмсығын,аузын,кекілінсалсаңыз) ондасіздежұмысқаромантикалыққатынасбасым,сіздеиллюзиялар мен үміттер толы.
 • v Егерсізжылқыныңәрбірқылынсалсаңыз, ұсақ–түйекнәрсегекөпуақытжұмсасаңыз,бұлсіздің тер төгудіқажетететінеңбектердіатқарудыұнататындығыңыздыбілдіреді.Барлықнәрсені дер кезіндеорындайсыз. Өзіңізгежәнебасқаларға сын көзбенқарайсыз.Сізгекезкелгенжұмыстысеніптапсыруғаболады, сізбастағанжұмысыңыздысоңынадейінжеткізетінөтееңбекқорадамсыз.
 • v Егерсізжылқынышөпкенемесеалаңғақойсаңыз, бұлсіздіңжақсыжағдайжасалғанжердежұмысістегіңізкелетіндігіңіздіңбелгісі, сізтұйықтарды, шектеуқоятынжұмыстардыұнатпайсыз. Тәуелсізболғандықалайсыз.
 • v Егерсізжылқығажүгенсалсаңызнемесеқамыткигізсеңіз, ондасізгеқысымменжұмысістегенұнамайды.

 

 •  

6.Упражнение.  «Волшебная шкатулка»

Цель: поднятие настроения.

Преподавателям  предлагается достать по одной записке из волшебной шкатулки (вазы, мешочка), которая подскажет им, что их ожидает сегодня или что им нужно сделать в ближайшее время.

   «Бізкереметпіз!» тренингініңсоңына да келіпжеттік. Егертақырыбымызғакелетінболсақ, «керемет» дегентүсінікбірнәрсеніңбіткенін, аяқталғанынбілдіреді (Мыс. кереметүйекен, керемет семинар т. б.). Бірақбіздіңжолымызбіткенжоқ, бізәрдайымқозғалыстамыз. Көздегенмақсатымызғажеткендебіздіңалдымыздантағы да өзгежаңалықтарашылады, қазіргідәуірде, яғни 21 - ғасырдажаңалықтыңшегіжоқ. Олайболсажаңашыл 21 - ғасырдыңКереметпедагогтары бола берейік!

Мен сіздергешығармашылықтабыстартілеймін!

Заключение

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания:

старайтесь рассчитывать, обдуманно распределять все свои нагрузки;

учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой;

проще относитесь к конфликтам на работе;

как ни странно, это звучит - не пытайтесь всегда и во всем быть лучшими.

Помните! Работа - всего лишь часть жизни.


 

Категория: Мероприятия | Добавил: fgfgf (14.02.2019)
Просмотров: 274 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: