Суббота, 17.04.2021, 00:59
Приветствую Вас Гость | RSS

Выпускникам
Форма входа
Поиск по сайту
Полезные новости
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжі
Балхашский гуманитарно-технический колледж имени Алихана Мусина

Новости сайта

Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 3070
Показано материалов: 1-12
Страницы: 1 2 3 ... 255 256 »

Health saving technologies is a system of measures that includes the interconnection and interaction of all factors of the educational environment, aimed at preserving the health of the child at all stages of his education and development.The concept of preschool education provides not only preservation, but also active formation of a healthy lifestyle and health of pupils.Health-saving educational technologies in the broader sense can be understood as all those technologies, the use of which in the educational process is beneficial to the health of students.

Types of health-saving technologies:

medical and preventive;

health and fitness;

technologies for ensuring the social and psychological well-being of the child;

health preservation and health enrichment of teachers;

valeological education of parents;

health-saving educational technologies.

Здоровье сберегающие технологии - это система мероприятий, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его воспитания и развития. Концепция дошкольного образования предусматривает не только сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Здоровье сберегающие образовательные технологии в широком смысле можно понимать, как все те технологии, использование которых в учебном процессе благотворно сказывается на здоровье обучающихся.

Виды здоровье сберегающих технологий:

лечебно-профилактические;

здоровье и фитнес;

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;

сохранение здоровья и обогащение здоровья педагогов;

валеологическое воспитание родителей;

здоровье сберегающие образовательные технологии.

Денсаулықты сақтау технологиялары - бұл баланың тәрбиесі мен дамуының барлық кезеңдерінде оның денсаулығын сақтауға бағытталған білім беру ортасының барлық факторларының өзара байланысын және өзара әрекеттесуін қамтитын шаралар жүйесі.Мектепке дейінгі білім беру тұжырымдамасы тек сақтауды ғана емес, сонымен қатар оқушылардың салауатты өмір салтын және денсаулығын белсенді қалыптастыруды қамтамасыз етеді. технологияларды кең мағынада білім беру процесінде қолдану оқушылардың денсаулығына тиімді әсер ететін барлық технологияларды түсінуге болады.

Денсаулық сақтау технологияларының түрлері:

терапиялық және профилактикалық;

денсаулық және фитнес;

баланың әлеуметтік-психологиялық әл-ауқатын қамтамасыз ету технологиялары;

мұғалімдердің денсаулығын сақтау және денсаулығын байыту;

ата-аналарға валеологиялық білім беру;

денсаулықты сақтайтын білім беру технологиялары.

Мустафин Н.С.

Мероприятия | Просмотров: 131 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (2)

15.01.01 в группе Э-18-9, преподпвателем физической культуры Желоножским И.М., проведен открытый урок на тему "Техника безопасности на урох физического воспитания".

15.01.01 in the group E-18-9, the teacher of physical culture Zhelonozhsky I. M., held an open lesson on the topic "Safety techniques in the lessons of physical education".

15.01.01 Э-18-9 тобында дене шынықтыру пәнінің оқытушысы И. М. Желоножский "дене тәрбиесі сабақтарында қауіпсіздік техникасы" тақырыбында ашық сабақ өткізді.

Желоножским И.М.

Мероприятия | Просмотров: 59 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

      11.12.20 Куратором группы Желтоножсим И.М. к дню независимости РК, проведен открытый классный час. Тема "День независимости Казахстана - главный национальный праздник Республики Казахстан".

        11.12.20 ҚР Тәуелсіздік күніне топ кураторы И.М. Желтоножсим ашық сынып сағатын өткізді. Тақырыбы: "Қазақстанның Тәуелсіздік күні-Қазақстан Республикасының басты ұлттық мерекесі".

       11.12.20 The curator of the group Zheltonozhsim I. M. for the Independence Day of the Republic of Kazakhstan, held an open class hour. The theme is "Independence Day of Kazakhstan - the main national holiday of the Republic of Kazakhstan".

Желтоножсим И.М.

Мероприятия | Просмотров: 69 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

29.01.2021г., классный руководитель группы ПС-17-9, Адибекова Ш.З. провела классный час по теме «Толерантность- путь к миру». На данном мероприятий были обсуждены вопросы толерантности и ее значение в современном обществе.

ПС-17-9 тобында "Толеранттылық - әлемге жол" тақырыбы бойынша сынып сағаты. Жетекшісі: Адибекова Ш.З. 29.01.2021 ж., ПС-17-9 тобының сынып жетекшісі Адибекова Ш.З. "Толеранттылық - бейбітшілікке жол"тақырыбында сынып сағатын өткізді. Осы іс-шарада толеранттылық мәселелері және оның қазіргі қоғамдағы маңызы талқыланды.

29.01.2021, class teacher of the PS-17-9 group, Adibekova Sh. Z. held a class hour on the topic "Tolerance - the path to peace". At this event, the issues of tolerance and its significance in modern society were discussed.

Адибекова Ш.З.

Мероприятия | Просмотров: 60 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

22.01.2021г., классный руководитель группы ПС-17-9, Адибекова Ш.З. провела классный час по теме «Истоки нравственности. Будем добрыми и человечными». На данном мероприятий были обсуждены вопросы нравственности, доброты и гуманизма.

ПС-17-9 тобында «Адамгершіліктің бастауы. Біз мейірімді және адам боламыз» атты  сынып сағаты өткізілді. Топ жетекшісі: Адибекова Ш. З.

 22.01.2021 ж., ПС-17-9 тобының сынып жетекшісі Адибекова ш. з. "Адамгершілік бастауы. Біз мейірімді және адам боламыз". Осы іс-шарада адамгершілік, мейірімділік және гуманизм мәселелері талқыланды.

Class hour on the topic " The origins of morality. Let's be kind and human" in the group PS-17-9 Kl. head: Adibekova Sh. Z.

22.01.2021, class teacher of the group PS-17-9, Adibekova Sh. Z. held a class hour on the topic " The origins of morality. Let us be kind and humane." At this event, the issues of morality, kindness and humanism were discussed.

Адибекова Ш.З.

Мероприятия | Просмотров: 60 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

Антикоррупционная направленность правового воспитания основана на повышении в обществе, в целом, позитивного отношения к праву и его соблюдению; повышении уровня правовых знаний, в том числе, о коррупционных формах поведения и мерах по их предотвращению; формировании у государственных, муниципальных служащих и у граждан представления о мерах юридической ответственности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений.

 

The anti-corruption orientation of legal education is based on raising a positive attitude to the law and its observance in society as a whole; raising the level of legal knowledge, including about corrupt forms of behavior and measures to prevent them; forming an idea among state and municipal employees and citizens about the measures of legal responsibility that can be applied in the event of corruption offenses.

Құқықтық тәрбиенің сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыты қоғамда, тұтастай алғанда, заңға және оны сақтауға оң көзқарасты арттыруға; құқықтық білім деңгейін, оның ішінде сыбайлас жемқорлық мінез-құлқы мен оларды болдырмау шаралары туралы білім деңгейін арттыруға; мемлекеттік, муниципалды қызметкерлер мен азаматтар арасында сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар болған жағдайда қолданылуы мүмкін құқықтық жауапкершілік шаралары туралы түсінік қалыптастыруға негізделген

Кабанова А.К.

Мероприятия | Просмотров: 62 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

11 декабря 2020 года классным руководителем группы ДВ-17-9 Аралбаевой Б.Т. был проведен открытый классный час на тему «Біз – Тәуелсіз еліміздің Патриотымыз!» через программу Zoom в режиме онлайн. Открытый классный час посетили студенты 1 курса специальности «Дошкольное воспитание и обучение» – группа ДВ-20-9 и преподаватели колледжа.

2020 жылдың 11 желтоқсанында вв-17-9 тобының сынып жетекшісі Аралбаева Б. Т. "Біз – Тәуелсіз еліміздің Патриотымыз!"ZOOM бағдарламасы арқылы онлайн режимде. Ашық сынып сағатына "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығының 1 курс студенттері – ДВ-20-9 тобы және колледж оқытушылары қатысты

On December 11, 2020, the class teacher of the DV-17-9 group, B. T. Aralbayeva, held an open class hour on the topic "Biz-Tauelsiz elimizdin Patriotymyz!" through the Zoom program online. The open class hour was attended by 1st year students of the specialty "Preschool education and training" - group DV-20-9 and college teachers.

 

Аралбаева Б.Т.

Мероприятия | Просмотров: 60 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

21 января 2021 года классным руководителем группы ДВ-17-9 Аралбаевой Б.Т. был проведен классный час на тему «СПИДХХІ ҒАСЫР ІНДЕТІ.» через программу Zoom в режиме онлайн.

Цель классного часа: Объясните студентам, как предотвратить распространение СПИДа, который представляет угрозу для жизни людей, и какую профилактику ведут против этой болезни. Студенты группы подготовили самостоятельно много материала по данной теме.

On January 21, 2021, the class teacher of the DV-17-9 group, B. T. Aralbayeva, held a class hour on the topic "AIDS-XXI GASYR INDETI." through the Zoom program online. The purpose of the class hour: Explain to students how to prevent the spread of AIDS, which is a threat to people's lives, and what prevention is being conducted against this disease. The students of the group prepared a lot of material on this topic on their own.

2021 жылдың 21 қаңтарында ВВ-17-9 тобының сынып жетекшісі Аралбаева Б.Т. "ЖИТС – ХХІ ҒАСЫР ІНДЕТІ."ZOOM бағдарламасы арқылы онлайн режимде. Сынып сағатының мақсаты: студенттерге адамдардың өміріне қауіп төндіретін СПИД-тің таралуын қалай болдырмауға болатындығын және осы ауруға қарсы қандай алдын-алу керектігін түсіндіріңіз. Топ студенттері осы тақырып бойынша көптеген материалдар дайындады.

Аралбаева Б.Т.

Мероприятия | Просмотров: 56 | Добавил: fgfgf | Дата: 31.01.2021 | Комментарии (0)

19.01.2021 жылы Мет -19-9 тобында «Қыз тәрбиесі мен ұл тәрбиесі» тақырыбында онлайн тәрбие сағаты өткізілді. Іс-шара қазақ қызы мен қазақтың жігіттерінің  бойындағы ұлттық дәстүрімізге сай әдептілік,  ептілік, инабаттылық, кішіпейілділік, сұлулық т.б жан-жақты ұлттық қасиеттерін таныта білу мақсатында ұйымдастырылды.

Онлайн-образовательный час «Воспитание девочек и мальчиков».

 19.01.2021 в группе Мет-19-9 прошел онлайн-образовательный час на тему «Воспитание девочек и мальчиков». Мероприятие организовано с целью демонстрации национальных традиций казахской девушки и казахских парней в соответствии с нашими национальными традициями, такими как порядочность, ловкость, порядочность, смирение, красота и др.

 

            Online educational hour "Girl's upbringing and boy's upbringing"

On 19.01.2021 in the group Met-19-9 was held an online educational hour on "The upbringing of girls and boys." The event was organized in order to demonstrate the national traditions of the Kazakh girl and Kazakh guys in accordance with our national traditions, such as decency, dexterity, decency, humility, beauty, etc.

                                                          Оқытушы: Жанысбаева Еркеназ Хасенхановна

Мероприятия | Просмотров: 101 | Добавил: fgfgf | Дата: 22.01.2021 | Комментарии (0)

Арнайы пәндер оқытушысы И.О.Саржанова 2021 жылдың 14 қаңтарында КМ 17 «Жылу техникалық өлшеу негіздері және жылу техникалық процестерді автоматтандыру» өндірістік оқыту бойынша ТТ-17-9 тобына «Тарылту қондырғыларының көмегімен шығынды өлшеу» тақырыбы бойынша бейнесабақ жасады.  

14.01.2021 г. преподаватель И.О.Саржанова по предмету создала видеоурок по производственному обучению КМ 17 «Жылу техникалық өлшеу негіздері және жылу техникалық процестерді автоматтандыру» в группе ТТ-17-9 на тему «Тарылту қондырғыларының көмегімен шығынды өлшеу».

01/14/2021 teacher I.O. Sarzhanova on the subject created a video tutorial on industrial training.

https://youtu.be/lQhCgoRqK-E

Преподаватель И.О.Саржанова

Мероприятия | Просмотров: 70 | Добавил: fgfgf | Дата: 22.01.2021 | Комментарии (0)

15.01.21 в группе ПС-18-9 была проведена классный час на тему «Безопасный интернет».

Интернет-безопасность —  это отрасль компьютерной безопасности, связанная специальным образом не только с Интернетом, но и с сетевой безопасностью, поскольку она применяется к другим приложениям или операционным системам в целом.

 

15.01.21 ПС-18-9 тобында "Қауіпсіз интернет"тақырыбында сынып сағаты өткізілді.

Интернет қауіпсіздігі-бұл тек интернетке ғана емес, сонымен қатар желінің қауіпсіздігіне де байланысты компьютерлік қауіпсіздік саласы, өйткені ол басқа қосымшаларға немесе жалпы операциялық жүйелерге қолданылады.

 

15.01.21 in the group PS-18-9, A Class hour was held on the topic "Safe Internet".

Internet security is a field of computer security that depends not only on the internet, but also on network security, as it applies to other applications or operating systems in general.

Мероприятия | Просмотров: 76 | Добавил: fgfgf | Дата: 22.01.2021 | Комментарии (0)

«Информатика және АЖ» ПӘБ оқытушыларының әдістемелік жұмысы туралы есебі

Report on methodical work of teachers of subject-methodical unit "Informatics and information systems".

 Отчет о методической работе преподавателей ПЦК «Информатика и ИС»  на 1 семестр 2020-2021 уч. года.

ПЦК «Информатика и ИС» 

Председатель ПЦК:  Ахметжанова Г.С.

Мероприятия | Просмотров: 115 | Добавил: fgfgf | Дата: 17.01.2021 | Комментарии (0)